I Am Space – I Take Place

Posted on september 20, 2016
Home Escape

Home Escape – Tjook

“Our universe is in fact thinkable without people, but people are inconceivable without a universe; people take place” Tjook

The place I take in the universe is mine, it is the space where only I am. I mean this quite literally and it is one of the most important awareness skills I have and use. It seams a simple fact that our bodily volume takes up space, a place where only I can be: I am always in a real place in real time. I am a real and true place. And my place has a journey, a journey in space and time. It started when I came into being  and will never end as long as I am in life. I occupy a unique place just now I sit and I write in a hotel bed at the Lido in Venice.

My body was born in Warmond a small place in the Netherlands not far from the North Sea between Rotterdam and Amsterdam. It started sometine after my mother and father had intercourse and then traveled as a fertilized cell in the midwife in my mother’s body.  I went along all the places my mother visited while she was pregnant and I took more and more space untill the space in the maternal belly was exhausted and I was pushed out of her body, into another world.

Out in the world, I take my rightful place on earth and because no one else can be in my place my journey is unique. I have experienced, thought, felt and seen things no one else has done because they were not present in my body with my thoughts and my experiences. I’m writing this text from the context of what I have learned till now; a 57-year-long unique string of impressions, events, thoughts, dreams, conversations with family, lovers, friends, educations, culture, books, media and newspapers that layed down like a sediment in my brain, my thoughts, awareness and feelings…

The journey before my journey started genetically where man came into being somehow. All of us are born with a unique package that helps to determine the reaction patterns of everything that is experienced. The package is also unique by the combination of all other foremothers and forefathers who contributed to form your and my genetics, while as the journey continues we can not be reduced to genetic clones. Reaction patterns evolve in a continuous learning process with the environment on a unique journey in space and time.

«Grace to be born and live as variously as possible» Frank O’Hara 1922-1966

My value as a human being among other people consists of what I’ve learned and what I want to do with it, what I can and what I want out of my individual development and awareness. It is that I am unique that gives me added value; to conciously apply ones unique experiences in a relationship with others creates diversity and richness of experiences. This unique contribution garantees thats every individual counts and no one can be lost without losing a unique human being, a unique journey with unique experiences. People who are conscious of their own value and identity has the possibility of making more independent and courageous choices in life.

Our world needs more of these “brave new people” they are both Inspiring and good role models for creating a society without fear for coming forward as unique and different. It creates a tolerant and colorful world where creativity flourishes and where the individual is given an inviolable value for the space we are given from birth to death means taking its place.

 

Tjook written 2015,  published 2017

Pride supreme

Brave New People – Pride supreme – photo TJOOK 2011

Tjook published 2017

Text in Norwegian

Jeg finner sted

“Our universe is in fact thinkable without people, but people are inconceivable without a universe; people take place” Tjook

Plassen jeg tar i universet er mitt, det er det stedet bare jeg tar. Jeg mener dette helt bokstavelig og det er en av de absolutt viktigste bevissthetskunnskaper jeg har og bruker. Det er et enkelt faktum at vårt kroppslige volum tar opp plass, et sted hvor bare jeg eller jeg-et kan være: jeg er for alltid samme sted og samme tid… jeg er sanntid og sannsted. Kroppen min har en reise, en reise i rom og tid. Den startet når jeg ble til og tar aldri slutt. Så lenge jeg er i livet, opptar jeg et unikt sted som nå hvor jeg i skrivende stund befinner meg  i en hotellseng på Lido i Venezia.

Kroppen min kom til verden i Warmond et lite sted i Nederland ikke langt fra Nordsjøen mellom Rotterdam og Amsterdam. Den startet som kjent når min mor og far hadde samleie og reiste videre som en befruktet celle i jordmoren i min mors kropp, den var med på alle steder min mor gikk mens hun var gravid og jeg tok mer og mer plass, til alt rom i mors magen var brukt opp og jeg ble presset ut av hennes kropp, ut i verden.

Ut i verden tar jeg min rettmessige plass på jorda og fordi ingen kan ta min plass er dermed reisen min unik. Jeg har opplevd, tenkt, følt og sett ting ingen andre har gjort fordi de ikke var til stede i min kropp med mine tanker og mine opplevelser. Jeg skriver denne teksten ut fra det jeg har lært til nå; en 57 år lang unik snor av inntrykk, hendelser, tanker, drømmer, samtaler, med familie, kjærester, venner, utdannelser, kultur, bøker,  medier og aviser.

Reisen før min reise startet genetisk sett der hvor menneske ble til på en eller annen måte. Jeg som deg ble født med en unik pakke som er med på å bestemme reaksjonsmønstre på alt som oppleves. Den pakken er også unik ut fra kombinasjonen av alle andre formødre og forfedre som er med på å danne din og min genetikk, så lenge vi ikke blir redusert til genetiske kloner. Reaksjonsmønstrene utvikler seg i en kontinuerlig læreprosess med omgivelsene på en unik reise i rom og tid.

«Grace to be born and live as variously as possible» Frank O’Hara 1922-1966

Min verdi som menneske blant andre mennesker består av det jeg har lært og hva jeg ønsker å gjøre med det, det jeg kan og det jeg vil ut fra min individuelle utvikling og bevissthet. Det er at jeg er unik som gir meg merverdi; å bevist anvende sine erfaringer i et samliv med andre  skaper mangfold og rikdom i opplevelser. Dette unike bidraget gjør at alle individer teller, ingen kan blir borte uten å miste et unik menneske. Mennesker som er seg bevisst sin egen verdi og identitet gjør ofte uavhengige og modige valg i livet.

“Brave New People”. Vår verden trenger flere av dem, de er innspirende og gode rollemodeller for å skape et samfunn uten frykt for å stå frem som unik og anderledes. Det skaper en tolerant og fargerik verden hvor kreativiteten blomstrer og der individet blir gitt en ukrenkelig verdi. For det rommet vi blir gitt fra fødsel til død innebærer å ta dets plass.

Tjook written 2015,  published 2017

Comments are closed.